نمایشگاه تبرید چین 2015

November 12, 2015

آخرین اخبار شرکت نمایشگاه تبرید چین 2015

در 10 ~ 10 آوریل 2015 ما در نمایشگاه تبرید چین در شانگهای شرکت کردیم. سفر فوق العاده ای بود ، ما با بسیاری از مشتریان ، پیر و جدید آشنا شدیم ،

در این نمایشگاه واحد کمپرسور موازی نوع پیمایش Danfoss ، واحد تراکم danfoss ، رک کمپرسور نوع برگشتی کارلی (Carrier) (Carrier) (Carrier) (Carrier) (Carrier) (Carrier) (Carrier) (نوع حامل) ، قفسه های کمپرسور و پمپ بشکه ای نوع مارپیچ -55 درجه سانتیگراد Fusheng را به نمایش گذاشتیم.

ما از دوستانی از سراسر دنیا استقبال می کنیم تا به ما مراجعه کنند.